My E Wifes: Tsuande_chan
NekoHachi

My E-Husband: Xyloxi


My E-Sisters: Claraofthesand
Sasuke_sexy_no_jutsu

My Dannas: Lemonade
Kyasurin Yakuto

My E-Cosuin: Bachi-san

My Friend List:
Shibo Uirusu
Lethe
Nightmare
Auraka
Orina
Deidara
Caloric Moon
Black Emerald
Creator
Kakashu
Kazumi
Angel
Byakko
Knight of Cydonia
Infinite
I Hate Sasuke
Ninjaguiden
Tobi_good_boy=)
Hidan_sexy_no_jutsu